สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

   สำนักงาน ก.ก

 

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนเข้าดูรายงานค่ะ
 
 
สารบัญรายงาน
 
 
ปีงบประมาณ 2557 
     - รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
     - รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 : มีนาคม 2556)
 
ปีงบประมาณ 2556
    - รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ปีงบประมาณ 2556
     - รายงานผลการประเมินผลวัมฤทธิ์โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแกเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
และยางพารา ปีงบประมาณ 2556
    - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2556
     - รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ 2556
     - รายงานข้อราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2556
     - รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2552-2555
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 : ธันวาคม 2553)
     - รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     - รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2555
     - รายงานการติดตามประเมินผลความรู้ความเข้าใจของข้าราชการที่มีต่อทิศทางและกลยุทธ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2556-2559)
     - รายละเอียดประกอบหนังสือ 15 ปี แห่งการสนองงานสมเด็จพระเทพฯ
    - รายงานผลสัมฤทธิ์ โครงการ 3 ประสาน เพื่อพัฒนาการสหกรณ์
 
ปีงบประมาณ 2554
ด้านการบริหารจัดการ
    - รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2552-2555
    -การศึกษาข้อมูล เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง (หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์) ที่ผ่านการพัฒนาทักษะทางการบริหาร
    - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (MOU) ปีงบประมาณ 2553
รวม 11 สถาบัน
    - รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554
 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งในกับเกษตรกร
    - รายงานการติดตามการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - การติดตามการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสา ตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2554
    - สรุปข้อมูลการดำเนินงานของชมรมครูบัญชีอาสา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - รายงานการติดตามผลการให้บริการสารสนเทศผ่าน COOP Hub/CAD Hub ของ สตท. และ สตส.
    - รายงานการติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แบบเต็มระบบ ที่พัฒนาโดยกรม่ตรวจบัญชีสหกรณ์
    - รายงานผลศักยภาพของผู้สอบบัญชีภาครัฐด้านโปรแกรมระบบบัญชีและโปรแกรมการตรวจสอบบัญชี
    - รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรม ACL/CATS
    - รายงานการติดตามการใช้โปรแกรม SEVA
 
ปีงบประมาณ 2545 - 2553
    - รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2552
    - รายงานการติดตามประเมินผลของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2552
    - รายงานการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2551 
    - รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
 ปี 2550 
    - รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบงานนิเทศสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550 
    - การติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล ปี 2549
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางรพีพร กลั่นเนียม
ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 
 
นางสาวเปรมาพร ฉิมขันธ์ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
 
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3  โทรศัพท์ 0 2016 8888 ต่อ 2327-32 โทรสาร 0 2282 6536
E-mail: mesec@cad.go.th